Logo Sacrop

Sme členom:

PODMIENKY PRE ČLENSTVO A HLASOVANIE V SACROP

Vnútorný predpis Verzia 2.0 pre prijímanie a hlasovanie členov. Prijatý a schválený plenárnym zasadnutím SACROP dňa 20. 11. 2014  

Členstvo:

Kritéria:

1.      je registrovaný ako obchodná spoločnosť, alebo živnostník a vykonáva aktívnu činnosť v oblasti klinického skúšania liečiv, alebo zdravotníckych pomôcok na území SR

            2.      zaviaže sa k dodržiavaniu GCP a právnych predpisov SR a EU

3.      zaviaže sa k dodržiavaniu Etického kódexu a stanov združenia SACROP

4.      podniká najmenej 1 rok na trhu v SR

5.      nenachádza sa v likvidácii,  či v konkurze

6.      Uhradí ročné členské. Výška ročného členského príspevku je 70 EUR na osobu. Výška ročného členského príspevku pre právnické osoby vychádza z prepočtu na počet trvalých zamestnancov, ktorí sa  aktívne podieľajú na organizácii, monitorovaní, manažovaní a koordinovaní  klinického skúšania (monitor, projektový manažér, study start-up specialist, Regulatory specialist , QA), avšak maximálne do výšky 700 EUR. V prípade, že člen SACROP pracuje v rozsahu polovičného úväzku/ 0.5 FTE, výška jeho ročného členského príspevku je polovičná, t.j.35 EUR. Právnické osoby, ktoré vykonávajú a zabezpečujú činnosti v rámci klinického skúšania na základe obchodných  zmluvných vzťahov,  zabezpečia doručenie prihlášky SACROP a odporučia  členstvo v SACROP  svojim obchodným partnerom. 

 

Hlasovanie:

 

Každý člen má jeden hlas. V prípade, že na základe horeuvedených kritérii mu prislúcha uhradiť maximálne členské, jeho hlasovanie má váhu troch hlasov. V prípade úhrady polovičného členského, jeho hlasovanie má váhu polovičného hlasu