Logo Sacrop

Sme členom:

PODMIENKY PRE ČLENSTVO A HLASOVANIE V SACROP

(vnútorný predpis pre prijímanie a hlasovanie členov, schválený zhromaždením členov SACROP dňa 12.12.2019)

Členstvo:

Kritéria:

1.      je registrovaný ako obchodná spoločnosť, alebo živnostník v SR a vykonáva činnosť v oblasti         klinického skúšania liečiv, alebo zdravotníckych pomôcok

2.      zaviaže se k dodržiavaniu GCP a právnych predpisov SR a EU

3.      zaviaže se k dodržiavaniu Etického kódexu a stanov združenia SACROP

4.      podniká najmenej 1 rok na trhu v SR

5.      nenachádza sa v likvidácii či v konkurze

6.      Uhradí ročné členské. Výška ročného členského príspevku je 100 EUR na osobu. Výška ročného členského príspevku pre právnické osoby vychádza z prepočtu na počet trvalých zamestnancov, ktorí sa aktívne podieľajú na organizácii, monitorovaní manažovaní a koordinovaní klinického skúšania (monitor, projektový manažér, study start-up specialist, Regulatory specialist , QA), avšak maximálne do výšky 1000 EUR. Právnické osoby, ktoré vykonávajú a zabezpečujú činnosti v rámci klinického skúšania na základe obchodných zmluvných vzťahov, zabezpečia doručenie prihlášky SACROP a odporučia členstvo v SACROP svojim obchodným partnerom.

Hlasovanie:

 

Každý člen má jeden hlas. V prípade, že na základe horeuvedených kritérii mu prislúcha uhradiť maximálne členské, jeho hlasovanie má váhu troch hlasov.